online slots


พรรณนางานกลุ่มสาระภาษาไทย หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร
   
 
ภารกิจที่ 1 รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ
งานสารบรรณ
รับ-ส่งหนังสือเข้า – ออกของกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดทำเอกสาร บันทึกการประชุม คำสั่ง การมอบหมายงาน ฯลฯ พร้อมจัดส่งบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานพัสดุ
จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ สำรวจวัสดุคงเหลือประจำภาค/ปี
จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระ
งานโครงการ
รวบรวม งาน/โครงงาน/งบประมาณ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดทำบัญชี รับ – จ่าย ตามงบประมาณ งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ติดตามการใช้งบประมาณของ งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำภาคเรียน/ปีการศึกษา
งานสารสนเทศ
จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รวบรวมผลงาน ครู/นักเรียน และจัดทำแฟ้มสะสมงานของกลุ่มสาระฯ
สรุปผลงาน ครู/นักเรียน ประจำภาคเรียน/ปีการศึกษา
งานประกันคุณภาพ
ติดตามปฏิบัติงานและงบประมาณ งาน/โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
จัดทำรายงานการปฎิบัติงาน ประจำภาคเรียน / ปีการศึกษา
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
 
ภารกิจที่ 2 รองหัวหน้า ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานสวัสดิการ
  จัดเตรียมอาหาร/เครื่องดื่ม ให้แก่บุคลากรและผู้มาศึกษาดูงาน ตามวาระต่าง ๆ
จัดกระเช้า / พวงหรีด /แสดงความยินดี /แสดงความเสียใจ ในโอกาสต่าง ๆ ของบุคลากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของกลุ่มสาระฯ
ประสานงานกับหน่วยงาน บุคคล ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระฯ
งานจัดป้ายนิเทศ
  จัดป้ายนิเทศของกลุ่มสาระ เช่น ทำเนียบบุคลาการ โครงสร้างการบริหาร ฯลฯ
ประสานงานการจัดป้ายนิเทศกับหน่วยงาน / ระดับ / กลุ่มสาระอื่น ๆ
ติดตาม รายงานการจัดป้ายนิเทศของหน่วยงาน
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
 
ภารกิจที่ 3 รองหัวหน้า ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตร
ประสานงานการจัดและพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแต่ระดับชั้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีการบูรณาการ
เนื้อหาสาระภายในกลุ่มสาระฯ และ ระหว่างกลุ่มสาระฯ
ติดตามผลการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแนะนำการใช้หลักสูตรอย่างเหมาะสม
มีการนิเทศติดตามปรับปรุงและพัฒนาหลักสุตรอย่างต่อเนื่อง
ประสานงานองค์กรภายในกลุ่มสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สนับสนุนนการพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ประสานงานการจัดการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน
สนับสนุนบุคลากรให้มีการผลิต สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลกรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
งานประสานงานรายวิชา
ประสานงานกับผู้ประสานงานระดับในการจัดและพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และการบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น ๆ
ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และการบูรณาการการข้ามกลุ่มสาระฯ
งานวัดผลประเมินผล
ติดตามการจัดการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน
รวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจัดทำรายงานประจำภาคเรียน / ปีการศึกษา
สนับสนุน ส่งเสริม กำกับและติดตามให้มีการวัดผลประเมินผลตามระเบียบประเมินผลของโรงเรียน
งานนิเทศและวิจัย
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการนิเทศและวิจัยในระดับชั้น
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยเชิงวิชาการ
จัดทำนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สรุป รวบรวมผลงานการนิเทศและวิจัย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยมีการบูรณาการเนื้อหาสาระภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระอื่น ๆ
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงตามศักยภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปและรวบรวมผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
งานศูนย์สื่อและห้องปฏิบัติการทางภาษา
สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้ใช้ศูนย์และห้องปฏิบัติการทางภาษา
แนะนำ สาธิต วิธีการให้ศูนย์สื่อและห้องปฏิบัติการทางภาษา
จัดเก็บ รวบรวม สื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
สรุปและรวบรวมรายการการใช้ศูนย์สื่อและห้องปฏิบัติการทางภาษา
 
88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ติดต่อ-สอบถาม : chayangkoon2535@gmail.com
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย Copyright © 2007
 ข้อแนะนำ : ควรชมจากโปรแกรม Internet Explorer (IE) 5.5 ขึ้นไป และชมด้วยหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 800x600 มากที่สุด
ปรับปรุงล่าสุด : 30 พฤษภาคม 2549