วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 หน้าแรก | ข่าวสาร | Gallery | Links | ติดต่อ | intranet | Site Map
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบฯ ของเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจผลสอบธรรมศึกษา

 


 

รายวิชาที่เปิดสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางฯ 2551 PDF พิมพ์ ส่งเมล์


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รายวิชาที่เปิดสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต/
จำนวนชม.
แผนการเรียนที่เรียน
ภาค
เรียน
ชั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนรายวิชาพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
รายวิชาพื้นฐาน (ห้องเรียนทั่วไป)
ว21101
SCI21101
วิทยาศาสตร์ 1
Science 1
1.5 นก.
60 ชม.
ห้องทั่วไป
1
ม.1
ว21102
SCI21102
วิทยาศาสตร์ 2
Science 2
1.5 นก.
60 ชม.
ห้องทั่วไป
2
ม.1
ว22101
SCI22101
วิทยาศาสตร์ 3
Science 3
1.5 นก.
60 ชม.
ห้องทั่วไป
1
ม.2
ว22102
SCI22102
วิทยาศาสตร์ 4
Science 4
1.5 นก.
60 ชม.
ห้องทั่วไป
2
ม.2
ว23101
SCI23101
วิทยาศาสตร์ 5
Science 5
1.5 นก.
60 ชม.
ห้องทั่วไป
1
ม.3
ว23102
SCI23102
วิทยาศาสตร์ 6
Science 6
1.5 นก.
60 ชม.
ห้องทั่วไป
2
ม.3
รายวิชาพื้นฐาน (ห้องเรียน GATE Program)
ว21161
SCI20161
โลกและดวงดาว 1
Earth Sciences 1
1.0 นก.
40 ชม.
GATE Program
1
ม.1
ว21121
SCI21121
เคมีเบื้องต้น 1
Fundamental Chemistry 1
1.0 นก.
40 ชม.
GATE Program
1
ม.1
ว21141
SCI21141
ชีววิทยาเบื้องต้น 1
Fundamental Biology 1
1.0 นก.
40 ชม.
GATE Program
1
ม.1
ว21162
SCI20162
โลกและดวงดาว 2
Earth Sciences 2
1.0 นก.
40 ชม.
GATE Program
2
ม.1
ว21122
SCI21122
เคมีเบื้องต้น 2
Fundamental Chemistry 2
1.0 นก.
40 ชม.
GATE Program
2
ม.1
ว21142
SCI21142
ชีววิทยาเบื้องต้น 2
Fundamental Biology 2
1.0 นก.
40 ชม.
GATE Program
2
ม.1
ว22111
SCI22111
ฟิสิกส์เบื้องต้น 1
Fundamental Physics 1
1.5 นก.
60 ชม.
(ไม่เปิดสอนปีนี้)
-
-
ว22113
SCI22113
ฟิสิกส์เบื้องต้น 1 (*แทน ว22111)
Fundamental Physics 1
1.0 นก.
40 ชม.
GATE Program 1 ม.2
ว22161
SCI22161
ดาราศาสตร์ 1
Astronomy 1
0.5 นก.
20 ชม.
GATE Program
1
ม.2
ว22112
SCI22112
ฟิสิกส์เบื้องต้น 2
Fundamental Physics 2
1.5 นก.
60 ชม.
(ไม่เปิดสอนปีนี้) 2 ม.2
ว22114
SCI22114
ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 (*แทน ว22112)
Fundamental Physics 2
1.0 นก.
40 ชม.
GATE Program 2 ม.2
ว22162
SCI22162
ดาราศาสตร์ 2
Astronomy 2
0.5 นก.
20 ชม.
GATE Program 2 ม.2
รายวิชาเพิ่มเติม (ห้องเรียนทั่วไป)
ว21201
SCI21201
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1
Science Skill Development 1
0.5 นก.
20 ชม.
ห้องทั่วไป
1
ม.1
ว21202
SCI21202
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2
Science Skill Development 2
0.5 นก.
20 ชม.
ห้องทั่วไป
2
ม.1
ว22201
SCI22201
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3
Science Skill Development 3
0.5 นก.
20 ชม.
ห้องทั่วไป
1
ม.2
ว22202
SCI22202
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4
Science Skill Development 4
0.5 นก.
20 ชม.
ห้องทั่วไป
2
ม.2
ว23201
SCI23201
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5
Science Skill Development 5
0.5 นก.
20 ชม.
ห้องทั่วไป
1
ม.3
ว23202
SCI23202
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6
Science Skill Development 6
0.5 นก.
20 ชม.
ห้องทั่วไป
2
ม.3
รายวิชาเพิ่มเติม (ห้องเรียน GATE Program)
ว20241
SCI20241
ชีววิทยาเพิ่มเติม 1
Biology Skill Development 1
1.5 นก.
60 ชม.
GATE Program
1
ม.2
ว20242
SCI20242
ชีววิทยาเพิ่มเติม 2
Biology Skill Development 2
1.5 นก.
60 ชม.
GATE Program
2
ม.2
ว20201
SCI20201
ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1
Physics Skill Development 1
1.0 นก.
40 ชม.
GATE Program
1
ม.3
ว20221
SCI20221
เคมีเพิ่มเติม 1
Chemistry Skill Development 1
1.0 นก.
40 ชม.
GATE Program
1
ม.3
ว20291
SCI20291
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1
Earth System Science 1
1.0 นก.
40 ชม.
GATE Program
1
ม.3
ว20202
SCI20202
ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2
Physics Skill Development 2
1.0 นก.
40 ชม.
GATE Program
2
ม.3
ว20222
SCI20222
เคมีเพิ่มเติม 2
Chemistry Skill Development 2
1.0 นก.
40 ชม.
GATE Program
2
ม.3
ว20292
SCI20292
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 2
Earth System Science 2
1.0 นก.
40 ชม.
GATE Program
2
ม.3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนรายวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
รายวิชาพื้นฐาน (แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ และแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส,ภาษาจีน)
ว31181
SCI31181
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1
General Science 1
1.0 นก.
40 ชม.
คณิต-อังกฤษ,
ภาษาจีน,ฝรั่งเศส
1
ม.4
ว31182
SCI31182
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
General Science 2
1.0 นก.
40 ชม.
คณิต-อังกฤษ,
ภาษาจีน,ฝรั่งเศส
2
ม.4
ว32181
SCI32181
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
General Science 3
1.0 นก.
40 ชม.
คณิต-อังกฤษ,
ภาษาจีน,ฝรั่งเศส
1
ม.5
ว32182
SCI32182
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
General Science 4
1.0 นก.
40 ชม.
คณิต-อังกฤษ,
ภาษาจีน,ฝรั่งเศส
2
ม.5
ว33181
SCI33181
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5
General Science 5
1.0 นก.
40 ชม.
คณิต-อังกฤษ,
ภาษาจีน,ฝรั่งเศส
1
ม.6
ว33182
SCI33182
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
General Science 6
1.0 นก.
40 ชม.
คณิต-อังกฤษ,
ภาษาจีน,ฝรั่งเศส
2
ม.6
รายวิชาพื้นฐาน (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิตทั่วไป / ความเป็นเลิศคณิต / ห้องพิเศษวิทย์ / GATE Program))
ว30161
SCI30161
โลกและอวกาศ
Earth and Space
1.0 นก.
40 ชม.
(ไม่เปิดสอนปีนี้)
-
-
ว30162
SCI30162
โลกและอวกาศ (*แทน ว30161)
Earth and Space
1.5 นก.
60 ชม.
วิทย์-คณิต
(ทุกประเภท)
1 / 2
ม.4
ว31101
SCI31101
ฟิสิกส์พื้นฐาน
Fundamental Physics
2.0 นก.
80 ชม.
(ไม่เปิดสอนปีนี้)
-
-
ว31102
SCI31102
ฟิสิกส์พื้นฐาน (*แทน ว31101)
Fundamental Physics
1.5 นก.
60 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
1
ม.4
ว31111
SCI31111
ฟิสิกส์พื้นฐานเข้มข้น
Fundamental Focus Physics
2.0 นก.
80 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
-
-
ว31112
SCI31112
ฟิสิกส์พื้นฐานเข้มข้น (*แทน ว31111)
Fundamental Focus Physics
1.5 นก.
60 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
1
ม.4
ว31121
SCI31121
เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
1.5 นก.
60 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
1
ม.4
ว31131
SCI31131
เคมีพื้นฐานเข้มข้น
Fundamental Focus Chemistry
1.5 นก.
60 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
1
ม.4
ว31141
SCI31141
ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
1.5 นก.
60 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
1
ม.4
ว31151
SCI31151
ชีววิทยาพื้นฐานเข้มข้น
Fundamental Focus Biology
1.5 นก.
60 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
1
ม.4
รายวิชาเพิ่มเติม (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เฉพาะวิทย์-คณิตทั่วไป และความเป็นเลิศคณิต))
ว30201
SCI30201
ฟิสิกส์ 1
Physics 1
2.0 นก.
80 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
2
ม.4
ว30221
SCI30221
เคมี 1
Chemistry 1
2.0 นก.
80 ชม.
(ไม่เปิดสอนปีนี้)
-
-
ว30226
SCI30226
เคมี 1 (*แทน ว30221)
Chemistry 1
1.5 นก.
60 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
2
ม.4
ว30241
SCI30241
ชีววิทยา 1
Biology 1
1.5 นก.
60 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
2
ม.4
ว30202
SCI30202
ฟิสิกส์ 2
Physics 2
2.0 นก.
80 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
1
ม.5
ว30222
SCI30222
เคมี 2
Chemistry 2
2.0 นก.
80 ชม.
(ไม่เปิดสอนปีนี้)
-
-
ว30227
SCI30227
เคมี 2 (*แทน ว30222)
Chemistry 2
1.5 นก.
60 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
1 ม.5
ว30242
SCI30242
ชีววิทยา 2
Biology 2
2.0 นก.
80 ชม.
(ไม่เปิดสอนปีนี้)
-
-
ว30246
SCI30246
ชีววิทยา 2 (*แทน ว30242)
Biology 2
1.5 นก.
60 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
1
ม.5
ว30203
SCI30203
ฟิสิกส์ 3
Physics 3
1.5 นก.
60 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
2
ม.5
ว30223
SCI30223
เคมี 3
Chemistry 3
2.0 นก.
80 ชม.
(ไม่เปิดสอนปีนี้)
-
-
ว30228
SCI30228
เคมี 3 (*แทน ว30223)
Chemistry 3
1.5 นก.
60 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
2 ม.5
ว30243
SCI30243
ชีววิทยา 3
Biology 3
1.5 นก.
60 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
2
ม.5
ว30204
SCI30204
ฟิสิกส์ 4
Physics 4
2.0 นก.
80 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
1
ม.6
ว30224
SCI30224
เคมี 4
Chemistry 4
1.5 นก.
60 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
1
ม.6
ว30244
SCI30244
ชีววิทยา 4
Biology 4
1.5 นก.
60 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
1
ม.6
ว30205
SCI30205
ฟิสิกส์ 5
Physics 5
2.0 นก.
80 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
2
ม.6
ว30225
SCI30225
เคมี 5
Chemistry 5
1.5 นก.
60 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
2
ม.6
ว30245
SCI30245
ชีววิทยา 5
Biology 5
1.5 นก.
60 ชม.
วิทย์-คณิตทั่วไป,
วิทย์-เลิศคณิต
2
ม.6
รายวิชาเพิ่มเติม (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เฉพาะห้องเรียนพิเศษวิทย์ และโครงการ GATE Program))
ว30291
SCI30291
เทคนิคปฏิบัติการ 1
Lab Technique 1
1.0 นก.
40 ชม.
(ไม่เปิดสอนปีนี้)
-
-
ว30296
SCI30296
การสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 1 (*แทน ว30291)
Scientific Problem Solving and Research 1
1.0 นก.
40 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program 
1
ม.4
ว30211
SCI30211
ฟิสิกส์เข้มข้น 1
Focus Physics 1
2.0 นก.
80 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
2
ม.4
ว30231
SCI30231
เคมีเข้มข้น 1
Focus Chemistry 1
2.0 นก.
80 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
2
ม.4
ว30251
SCI30251
ชีววิทยาเข้มข้น 1
Focus Biology 1
2.0 นก.
80 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
2
ม.4
ว30292
SCI30292
เทคนิคปฏิบัติการ 2
Lab Technique 2
1.0 นก.
40 ชม.
(ไม่เปิดสอนปีนี้)
-
-
ว30297
SCI30297
การสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 2 (*แทน ว30292)
Scientific Problem Solving and Research 2
1.0 นก.
40 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
2
ม.4
ว30212
SCI30212
ฟิสิกส์เข้มข้น 2
Focus Physics 2
2.0 นก.
80 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
1
ม.5
ว30232
SCI30232
เคมีเข้มข้น 2
Focus Chemistry 2
2.0 นก.
80 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
1
ม.5
ว30252
SCI30252
ชีววิทยาเข้มข้น 2
Focus Biology 2
2.0 นก.
80 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
1
ม.5
ว30293
SCI30293
วิธีวิจัยเบื้องต้น
Basic Research Methedology
1.5 นก.
60 ชม.
(ไม่เปิดสอนปีนี้)
-
-
ว30298
SCI30298
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (*แทน ว30293)
Basic Research Methedology
1.0 นก.
40 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
1
ม.5
ว30213
SCI30213
ฟิสิกส์เข้มข้น 3
Focus Physics 3
2.0 นก.
80 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
2
ม.5
ว30233
SCI30233
เคมีเข้มข้น 3
Focus Chemistry 3
2.0 นก.
80 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
2
ม.5
ว30253
SCI30253
ชีววิทยาเข้มข้น 3
Focus Biology 3
2.0 นก.
80 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
2
ม.5
ว30294
SCI30294
โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 1
Science Projects 1
1.0 นก.
40 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
2
ม.5
ว30214
SCI30214
ฟิสิกส์เข้มข้น 4
Focus Physics 4
2.0 นก.
80 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
1
ม.6
ว30234
SCI30234
เคมีเข้มข้น 4
Focus Chemistry 4
2.0 นก.
80 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
1
ม.6
ว30254
SCI30254
ชีววิทยาเข้มข้น 4
Focus Biology 4
2.0 นก.
80 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
1
ม.6
ว30295
SCI30295
โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 2
Science Projects 2
1.0 นก.
40 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
1
ม.6
ว30215
SCI30215
ฟิสิกส์เข้มข้น 5
Focus Physics 5
1.5 นก.
60 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
2
ม.6
ว30235
SCI30235
เคมีเข้มข้น 5
Focus Chemistry 5
1.5 นก.
60 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
2
ม.6
ว30255
SCI30255
ชีววิทยาเข้มข้น 5
Focus Biology 5
1.5 นก.
60 ชม.
ห้องเรียนพิเศษวิทย์,
GATE Program
2
ม.6

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 05 ธันวาคม 2013 )

แชร์ข่าวนี้ :: Share