วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 หน้าแรก | ข่าวสาร | Gallery | Links | ติดต่อ | intranet | Site Map
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
Samarnmitr 2557
สวนกุหลาบฯ ของเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ตรวจผลสอบธรรมศึกษา

 


 67th SAMARNMITR Coming Up Next !!!

ข่าวด่วน

      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้า 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 (8th IOAA) ณ เมือง Suceava ประเทศ Romania รายละเอียดพร้อมภาพ คลิกที่นี่

      หนังสือสรุปวิทยาศาสตร์ ม.ต้น MIDSCI โดยชุมนุมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รายละเอียดพร้อมภาพ คลิกที่นี่


การอบรมเชิงปฏบติการ เรื่อง ทัศนะหนึ่งในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและ กระบวนการทา icon_update.gif


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
การอบรมเชิงปฏบติการ เรื่อง ทัศนะหนึ่งในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์
         ด้วยคณะกรรมการมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้เชิญ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒ  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการสอนที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง ทัศนะหนึ่งในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมอาคาร ๑๒๓ ปีฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
         ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงขอเชิญครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนละ ๒ ท่าน และเนื่องจากศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพม. เขต ๑  จำนวน  ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  จึงใคร่ขอให้โรงเรียนที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และค่าวิทยากร ท่านละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยส่งรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรม ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
        แบบตอบรับ  คลิกที่นี้


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 20 สิงหาคม 2014 )
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดจัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557   ณ  หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
เวลา 07.30-17.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์  พร้อมทั้งแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตารางการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
 

เวลา

รายการ

07.30-08.00 น.

-  นักเรียนเคารพธงชาติ / สวดมนต์ / สมาธิ
บนหอประชุมสวนกุหลาบรำลึก

08.00-12.00 น.

-วิทยากรอบรมเรื่อง การรู้จักตัวตน ปลูกฝัง
ความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี
และผู้มีพระคุณ  และเรื่องเป้าหมายในชีวิต

12.00-13.00 น.

-  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00.-14.00 น.

- วิทยากรจุดประสงค์ในการอบรมภาคบ่าย
-  วิทยากรอบรมเรื่องทักษะชีวิต

14.00-16.30 น.

-  คุณธรรมในการดำเนินชีวิต
-  การเรียนรู้ตัวเองและผู้อื่น

16.30-17.00 น.

-  การเรียนรู้เรื่อง ศีล กฎแห่งกรรม
- กระบวนการทำงานเป็นทีมใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่มในการอบรม
-  ประเมินผลกิจกรรม
-  พิธีปิดกิจกรรม
- อาหารว่าง                                                             

หมายเหตุ        1.  หัวหน้าระดับชั้น / ครูประจำชั้น ดูแลนักเรียนตลอดเวลาการอบรม
2.  นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
3.  ช่วงการอบรมให้นักเรียนปิดโทรศัพท์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014 )
ยินดีกับเด็กสวนฯ คว้า 1 เหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ยินดีกับเด็กสวนฯ ผู้แทนประเทศ คว้า 1 เหรียญทองแดง
คอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 ณ ประเทศไต้หวัน

 

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 (26th International Olympiad in Informatics) ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 - 20 กรกฎาคม 2557 ในการนี้มีนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยคว้ารางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่

นายพิชญุตม์ เลี่ยมทอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 รุ่น 132
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 21 กรกฎาคม 2014 )
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2556


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556


          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอแจ้งผลการแข่งขัน สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ในสาขาวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จัดการแข่งขันโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 1. สาขาชีววิทยา : การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

  นายธีรเจตน์ พงษ์สุพรรณ
  เหรียญทอง
  นายธีร์ อุดมล้ำเลิศ
  เหรียญทอง
  นายพงศ์พล นิมิตรปัญญา
  เหรียญทอง
  นายรัชชานนท์ พรมงคลสุข
  เหรียญทอง

 2. สาขาดาราศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) : การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เด็กชายปวริศ ลัภกิตโร
  เหรียญทอง/รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
  และรางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด
  เด็กชายญาณภัทร เหมรัฐพาณ
  เหรียญทอง
  เด็กชายเจตน์ อรุณแสงโรจน์
  เหรียญเงิน
  เด็กชายกำชัย เขมะจิตพิชิต
  เหรียญเงิน
  เด็กชายภาณุพงศ์ พุ่มพวง เหรียญเงิน
  เด็กชายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ เหรียญเงิน

 3. สาขาดาราศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) : การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์
  เหรียญทอง
  นายถิรกร นิมิตรปัญญา
  เหรียญเงิน
  นายจิรสิทธิ์ เจียรพรรณี
  เกียรติคุณประกาศ

 4. สาขาเคมี : การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  นายภัทรพงศ์ มณีโชติ
  เหรียญทอง
  นายสุวิจักขณ์ ตั้งอารมณ์มั่น
  เหรียญเงิน

 5. สาขาฟิสิกส์ : การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
  ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  นายศุภวิชญ์ โภควรรณวิทย์
  เหรียญทอง
  นายณัฐดนัย อธิปฏิเวชช
  เหรียญเงิน
  เด็กชายสิรภพ กลิ่นขจร
  เหรียญเงิน
  เด็กชายกิตติ์ธเนศ วุฒิณรงค์ตระกูล
  เกียรติคุณประกาศ

 6. สาขาคอมพิวเตอร์ : การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  นายวรรธนัย ทางศรีโรจน์กุล
  เหรียญเงิน
  นายนวพล ศรีวรเวทย์
  เหรียญเงิน
  นายณัฐธัญ ลลิตชัยวศิน
  เกรียญทองแดง

          หมายเหตุ : สำหรับการแข่งขันในสาขาอื่นๆ จะทยอยจัดการแข่งขันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 22 มิถุนายน 2014 )

แชร์ข่าวนี้ :: Share

 
 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม
ม.1ม.2  / ม.4  / ม.5
 วันรับขวัญเสมา 2556

ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง : ปี 2550 ที่นี่ / ปี 2551-55 ที่นี่
 • หลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย โดย khan academy
  https://www.khanacademy.org/
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 27 กรกฏาคม 2556
    Khan Academy เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร รวมวีดิโอคลิป ทางด้านการศึกษา หลากหลายสาขาวิชา เช่นวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เข้าใจง่าย บทเรียนบางเรื่องมีการแปลเป็นภาษาไทย คลิกที่ https://th.khanacademy.org/ ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลก่อนเข้าใช้งานในเว็บไซต์
บทเรียนที่เกี่ยวข้องในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ....
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
 • รายงานการวิจัยการถอดบทเรียน
  แบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น   

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2556
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มี การบริหารจัดการดีเด่น รายงานการวิจัยการถอดบทเรียนแบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ่านบทความ

ปฏิทินกิจกรรมชาวสวนฯ
Do you know?

รู้หรือไม่ ?

ผู้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ถึงเรื่อง "แนวคิดในการสร้างตึกยาว"   คือ
พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์(ม.ร.ว.เปีย  มาลากุล) 
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ   ท่านจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดอาคารสวนกุหลาบ โบราณสถานอันทรงคุณค่าของชาวสวนกุหลาบฯ