ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ตั้งสำนักงาน ห้อง ๒๑๐๖ อาคารสามัคยาจารย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ร่วมงานประเพณีวันสมานมิตร ครั้งที่ ๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ในวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๓๐ น.
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560

 

 

Untitled Document

รายนามคณะกรรมการคณาจารย์ที่ปรึกษา
คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒


> ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


นายมนตรี แสนวิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


นายอำนวย จันทร์หอม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายนิกร หอมอุดม
ผช.รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

> คณะกรรมการที่ปรึกษา


นางสาวเยาวลักษณ์ อักษร
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน


นายสถาพร อุทธา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒


นางไฟร์เดย์ ประมวลรัตน์
ผช.รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้


นายณภัทร ทรัพย์อำนวยโชค
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นายอาณัติ นาคศิริ
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี


นางวไลรัตน์ พุกนานนท์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖


นางเจษฎา สรวลสรรค์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖


นางประภากร เหล่าพาณิชย์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

Untitled Document


แต่เดิม...คุณเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานสมานมิตรหรือไม่? และคุณคิดว่าปัญหาของงานสมานมิตรทุกปีที่ผ่านมาที่ตัวงานมักหลุดออกจากวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อพบปะรุ่นพี่รุ่นน้อง ครู ฯลฯ แก้ไขได้หรือไม่?

เข้าใจ-คิดว่าแก้ปัญหาได้
เข้าใจ-คิดว่าแก้ปัญหาไม่ได้
ไม่เข้าใจ-คิดว่าแก้ปัญหาได้
ไม่เข้าใจ-คิดว่าแก้ปัญหาไม่ได้
ไม่มีความเห็นแสดงผลการโหวตทั้งหมด๗ กันยายน ๒๕๕๒
วันสมานมิตร ครั้งที่ ๖๒
คำแนะนำการรับชมเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน
โปรแกรม Internet Explorer
ขนาดหน้าจอ ๑๐๒๔ x ๗๖๘
และรองรับภาษาไทย