วันอังคารที่ 02 กันยายน 2557 หน้าแรก | ข่าวสาร | Gallery | Links | ติดต่อ | intranet | Site Map
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
Samarnmitr 2557
สวนกุหลาบฯ ของเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ตรวจผลสอบธรรมศึกษา

 


 67th SAMARNMITR Coming Up Next !!!

ข่าวด่วน
 
          วันอาทิตย์ ที่ 31 สิงหาคม 2557 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นสนามสอบคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนไม่อนุญาตให้นำรถเข้าจอดในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีสถานที่ไม่เพียงพอในการจอดรถ
          ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้า 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 (8th IOAA) ณ เมือง Suceava ประเทศ Romania รายละเอียดพร้อมภาพ คลิกที่นี่

         หนังสือสรุปวิทยาศาสตร์ ม.ต้น MIDSCI โดยชุมนุมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รายละเอียดพร้อมภาพ คลิกที่นี่


มุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2557 จัดโดยศิษย์เก่า รุ่น 112

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
มุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2557 จัดโดยศิษย์เก่า รุ่น 112 

           ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 112  กำหนดจัดงาน มุทิตาจิต "แด่ครู...ผู้เสียสละ"  ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557  เวลา 18.00 - 20.30 น. ณ ณ หอประชุมกองทัพเรือ             
การสอบคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557 icon_new.gif


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
การสอบคัดเลือกโอลิมปิก สอวน.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557
           มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยศูนย์สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ดำเนินการสอบคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2557 ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ รายละเอียด ดังนี้
   ห้องสอบที่ 1- 10
(คลิกที่นี่) 
   ห้องสอบที่ 11 - 20
(คลิกที่นี่)
   ห้องสอบที่ 21 -30  (คลิกที่นี่)
   ห้องสอบที่ 31 -40 
(คลิกที่นี่)
   ห้องสอบที่ 41 - 50    (คลิกที่นี่)
   ห้องสอบที่ 51 -61
(คลิกที่นี่)
หมายเหตุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาจอดในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีสถานที่ไม่เพียงพอในการบริการจอดรถ จึงขอให้ใช้บริการรถสาธารณะหรือสถานบริการที่จอดรถของเอกชนแทน
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 29 สิงหาคม 2014 )
การอบรมเชิงปฏบติการ เรื่อง ทัศนะหนึ่งในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและ กระบวนการทา


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
การอบรมเชิงปฏบติการ เรื่อง ทัศนะหนึ่งในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์
         ด้วยคณะกรรมการมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้เชิญ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒ  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการสอนที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง ทัศนะหนึ่งในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมอาคาร ๑๒๓ ปีฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
         ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงขอเชิญครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนละ ๒ ท่าน และเนื่องจากศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพม. เขต ๑  จำนวน  ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  จึงใคร่ขอให้โรงเรียนที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และค่าวิทยากร ท่านละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยส่งรายชื่อครูที่เข้ารับการอบรม ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗
        แบบตอบรับ  คลิกที่นี้


 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 20 สิงหาคม 2014 )
ยินดีกับเด็กสวนฯ คว้า 1 เหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ยินดีกับเด็กสวนฯ ผู้แทนประเทศ คว้า 1 เหรียญทองแดง
คอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 ณ ประเทศไต้หวัน

 

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 (26th International Olympiad in Informatics) ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 - 20 กรกฎาคม 2557 ในการนี้มีนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยคว้ารางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่

นายพิชญุตม์ เลี่ยมทอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 รุ่น 132
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 21 กรกฎาคม 2014 )
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2556


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556


          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอแจ้งผลการแข่งขัน สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ในสาขาวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จัดการแข่งขันโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 1. สาขาชีววิทยา : การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

  นายธีรเจตน์ พงษ์สุพรรณ
  เหรียญทอง
  นายธีร์ อุดมล้ำเลิศ
  เหรียญทอง
  นายพงศ์พล นิมิตรปัญญา
  เหรียญทอง
  นายรัชชานนท์ พรมงคลสุข
  เหรียญทอง

 2. สาขาดาราศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) : การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เด็กชายปวริศ ลัภกิตโร
  เหรียญทอง/รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
  และรางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด
  เด็กชายญาณภัทร เหมรัฐพาณ
  เหรียญทอง
  เด็กชายเจตน์ อรุณแสงโรจน์
  เหรียญเงิน
  เด็กชายกำชัย เขมะจิตพิชิต
  เหรียญเงิน
  เด็กชายภาณุพงศ์ พุ่มพวง เหรียญเงิน
  เด็กชายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ เหรียญเงิน

 3. สาขาดาราศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) : การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์
  เหรียญทอง
  นายถิรกร นิมิตรปัญญา
  เหรียญเงิน
  นายจิรสิทธิ์ เจียรพรรณี
  เกียรติคุณประกาศ

 4. สาขาเคมี : การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  นายภัทรพงศ์ มณีโชติ
  เหรียญทอง
  นายสุวิจักขณ์ ตั้งอารมณ์มั่น
  เหรียญเงิน

 5. สาขาฟิสิกส์ : การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
  ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  นายศุภวิชญ์ โภควรรณวิทย์
  เหรียญทอง
  นายณัฐดนัย อธิปฏิเวชช
  เหรียญเงิน
  เด็กชายสิรภพ กลิ่นขจร
  เหรียญเงิน
  เด็กชายกิตติ์ธเนศ วุฒิณรงค์ตระกูล
  เกียรติคุณประกาศ

 6. สาขาคอมพิวเตอร์ : การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  นายวรรธนัย ทางศรีโรจน์กุล
  เหรียญเงิน
  นายนวพล ศรีวรเวทย์
  เหรียญเงิน
  นายณัฐธัญ ลลิตชัยวศิน
  เกรียญทองแดง

          หมายเหตุ : สำหรับการแข่งขันในสาขาอื่นๆ จะทยอยจัดการแข่งขันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 22 มิถุนายน 2014 )

แชร์ข่าวนี้ :: Share

 
 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม
ม.1ม.2  / ม.4  / ม.5
 วันรับขวัญเสมา 2556

ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง : ปี 2550 ที่นี่ / ปี 2551-55 ที่นี่
 • หลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย โดย khan academy
  https://www.khanacademy.org/
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 27 กรกฏาคม 2556
    Khan Academy เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร รวมวีดิโอคลิป ทางด้านการศึกษา หลากหลายสาขาวิชา เช่นวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เข้าใจง่าย บทเรียนบางเรื่องมีการแปลเป็นภาษาไทย คลิกที่ https://th.khanacademy.org/ ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลก่อนเข้าใช้งานในเว็บไซต์
บทเรียนที่เกี่ยวข้องในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ....
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
 • รายงานการวิจัยการถอดบทเรียน
  แบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น   

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2556
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มี การบริหารจัดการดีเด่น รายงานการวิจัยการถอดบทเรียนแบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ่านบทความ

ปฏิทินกิจกรรมชาวสวนฯ
Do you know?

รู้หรือไม่?

8   ตุลาคม   2453 
มีการลงนามเซ็นสัญญาก่อสร้างตึกยาว    โดย  หลวงราชายาสาธก มรรคทายกวัดราชบุรณะฯ เป็นผู้ลงนามในใบสัญญาว่าจ้าง และ นายเอง เลียงหยง เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 30,110 บาท